Bạn có biết giếng Hàm Long ở Huế từng xuất hiện từ năm 1674, đây chính là nơi cu…

Bạn có biết giếng Hàm Long ở Huế từng xuất hiện từ năm 1674, đây chính là nơi cung cấp nước sạch cho vua chúa triều Nguyễn sử dụng lúc bấy giờ.
_____
#netdepcodohue #gienghamlong


Source